CHENG


Meaning of CHENG in English

Cheng hsien

Cheng chou

Cheng Hao and Cheng Yi

Cheng Zhu school

Tan Cheng Lock

Wen Cheng ming

Chang Chü cheng

Cheng Ch'eng kung

Cheng Ho

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.