CHOU


Meaning of CHOU in English

[c mediumvioletred] (as used in expressions)

Fu chou

Kuang chou

Kuei chou

Hang chou

Lu chou

Lan chou

Cheng chou

Chou kung

Chou k'ou tien

Lei chou Peninsula

Chou dynasty

Chou En lai

Britannica English dictionary.      Английский словарь Британика.