ABE


Meaning of ABE in English

I

Abe short for Abraham BrE AmE eɪb

II

Abe Japanese name AmE ˈɑːb eɪ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.