Meaning of ADVERTISEMENT in English

ADVERTISEMENT

advertisement BrE AmE əd ˈvɜːt ɪs mənt -ɪz-, -əs-, -əz-; § ˈæd və taɪz mənt, § ˌ••ˈ•• AmE \ ˌæd v ə r ˈtaɪz mənt əd ˈvɝːt̬ əs-, -əz- (*)

▷ advertisement|s s

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.