ANGULAR


Meaning of ANGULAR in English

angular BrE AmE ˈæŋ ɡjʊl ə -ɡjəl- AmE \ -ɡjəl ə r

▷ angular|ly li

▷ angular|ness nəs nɪs

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.