Meaning of BOWL in English

BOWL

bowl BrE AmE bəʊl ⇨bɒʊl AmE boʊl

▷ bowled bəʊld ⇨bɒʊld AmE boʊld

▷ bowling ˈbəʊl ɪŋ ⇨ˈbɒʊl- AmE ˈboʊl ɪŋ

▷ bowls bəʊlz ⇨bɒʊlz AmE boʊlz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.