CALCULUS


Meaning of CALCULUS in English

calc|ulus BrE AmE ˈkælk |jʊl əs -jəl- AmE -jəl əs

▷ calc|uli ju laɪ jə- AmE jə laɪ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.