Meaning of COOPERATIVE in English

COOPERATIVE

cooperative, co-operative, C~ BrE AmE kəʊ ˈɒp ə r‿ət ɪv AmE koʊ ˈɑːp ə r‿ət̬ ɪv -ə reɪt̬-

▷ cooperative|ly li

▷ cooperative|ness nəs nɪs

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.