Meaning of DIRTY in English

DIRTY

dirt|y BrE AmE ˈdɜːt |i AmE ˈdɝːt̬ |i

▷ dirt|ied id

▷ dirt|ier i‿ə AmE i‿ ə r

▷ dirt|ies iz

▷ dirt|iest i‿ɪst i‿əst

▷ dirt|ily ɪ li ə l i

▷ dirt|iness i nəs i nɪs

▷ dirt|ying i‿ɪŋ

▶ ˌ dirty old ˈ man BrE AmE

▶ ˌ dirty ˈ trick BrE AmE

▶ ˌ dirty ˈ word BrE AmE

▶ ˈ dirty work BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.