HAZARD


Meaning of HAZARD in English

hazard BrE AmE ˈhæz əd AmE \ - ə rd

▷ hazard|ed ɪd əd

▷ hazard|ing ɪŋ

▷ hazard|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.