IMMERSION


Meaning of IMMERSION in English

immersion BrE AmE ɪ ˈmɜːʃ ə n ə-, -ˈmɜːʒ- AmE \ ɪ ˈmɝːʒ ə n -ˈmɝːʃ-

▷ immersion|s z

▶ im ˈ mersion ˌ heater BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.