LAYER


Meaning of LAYER in English

layer BrE AmE ˈleɪ ə leə AmE \ - ə r le ə r

▷ layer|ed d

▷ layering ˈleɪ ər ɪŋ ˈleər ɪŋ ˈler ɪŋ

▷ layer|s z

▶ ˈ layer cake BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.