Meaning of MORTAR in English

MORTAR

mortar BrE AmE ˈmɔːt ə AmE ˈmɔːrt̬ ə r

▷ mortar|ed d

▷ mortaring ˈmɔːt ə r ɪŋ AmE ˈmɔːrt̬ ə r ɪŋ

▷ mortar|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.