Meaning of NOBLE in English

NOBLE

noble, Noble BrE AmE ˈnəʊb ə l AmE ˈnoʊb ə l

▷ nobler ˈnəʊb lə AmE ˈnoʊb l ə r

▷ nobles ˈnəʊb ə lz AmE ˈnoʊb ə lz

▷ noblest ˈnəʊb lɪst -ləst AmE ˈnoʊb ləst

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.