Meaning of OSTEOMALACIA in English

OSTEOMALACIA

osteomalacia BrE AmE ˌɒst i‿əʊ mə ˈleɪʃ i‿ə -ˈleɪʃ ə AmE \ ˌɑːst i‿oʊ-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.