Meaning of PIGMENT in English

PIGMENT

I

pig|ment verb BrE AmE pɪɡ ˈ|ment ˈpɪɡ |mənt

▷ pig|mented ment ɪd mənt-, -əd AmE men t̬ əd mən t̬ -

▷ pig|menting ment ɪŋ mənt- AmE men t̬ ɪŋ mən t̬ -

▷ pig|ments men t s

II

pigment noun BrE AmE ˈpɪɡ mənt

▷ pigment|s s

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.