Meaning of POOR in English

POOR

poor BrE AmE pɔː pʊə AmE pʊ ə r pɔːr, poʊr

— Preference poll, British English: pɔː 74%, pʊə 26% (born before 1942: 41%). See chart on p.628. pɔː 82%, pʊə 18%.

▷ poorer ˈpɔːr ə ˈpʊər- AmE ˈpʊr ə r ˈpɔːr-, ˈpoʊr-

▷ poorest ˈpɔːr ɪst ˈpʊər-, -əst AmE \ ˈpʊr əst ˈpɔːr-, ˈpoʊr-

▶ ˈ poor box BrE AmE

▶ ˈ poor law BrE AmE

▶ ˌ poor re ˈ lation BrE AmE

▶ ˌ poor ˈ white BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.