Meaning of SOLAR in English

SOLAR

solar, Solar BrE AmE ˈsəʊl ə § -ɑː AmE ˈsoʊl ə r

▶ ˌ solar ˈ cell BrE AmE

▶ ˌ solar ˈ panel BrE AmE

▶ ˌ solar ˈ plexus BrE AmE

▶ ˈ solar ˌ system BrE AmE

▶ ˌ solar ˈ wind BrE AmE

▶ ˌ solar ˈ year BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.