Meaning of TOURNAMENT in English

TOURNAMENT

tournament BrE AmE ˈtʊən ə mənt ˈtɔːn-, ˈtɜːn- AmE \ ˈtʊrn- ˈtɔːrn-, ˈtɝːn-

▷ tournament|s s

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.