Meaning of TWIN in English

TWIN

twin BrE AmE twɪn

▷ twinned twɪnd

▷ twinning ˈtwɪn ɪŋ

▷ twins twɪnz

▶ ˌ twin ˈ bed BrE AmE

▶ ˈ twin set BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.