Meaning of WARE in English

WARE

ware, Ware BrE AmE weə AmE we ə r wæ ə r

▷ wares weəz AmE we ə rz wæ ə rz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.