Meaning of FAIR in English

FAIR

n. bid fair

county fair

no fair

for fair

fair ball

fair catch

fair copy

fair haired

Fair Isle

fair market value

fair minded

fair mindedness

fair play

fair shake

fair spoken

fair trade

fair trader

fair trade agreement

fair use

fair weather

science fair

vanity fair

world's fair

Fair Lawn

fairness doctrine

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.