Англо-русский перевод ASS

ASS

осёл ( Equus asinus )

- African wild ass

- Asiatic wild ass

- Nubian ass

- wild ass

New English-Russian biological dictionary .      Новый Англо-Русский биологический словарь.