Meaning of FISH in English

FISH

n. fish farming

fish duck

fish hawk

archer fish

blind fish

bony fish

fish poisoning

Fish Hamilton

flying fish

Great Fish River

parrot fish

pilot fish

scorpion fish

Siamese fighting fish

tropical fish

zebra fish

sport fishing

fishing industry

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.