ANALYSIS


Meaning of ANALYSIS in English

analysis BrE AmE ə ˈnæl əs ɪs -ɪs ɪs, § \ -əs

▷ analyses noun ə ˈnæl ə siːz -ɪ-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.