-CHORD


Meaning of -CHORD in English

-chord BrE AmE kɔːd AmE kɔːrd

▷ — octachord ˈɒkt ə kɔːd AmE ˈɑːkt ə kɔːrd

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.