COLLAR


Meaning of COLLAR in English

collar BrE AmE ˈkɒl ə AmE ˈkɑːl ə r

▷ collar|ed d

▷ collaring ˈkɒl ə r ɪŋ AmE ˈkɑːl-

▷ collar|s z

▶ ˈ collar stud BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.