Meaning of ENGINEER in English

ENGINEER

engi|neer BrE AmE ˌen d ʒ ɪ |ˈnɪə § ˌɪn d ʒ-, -ə- AmE -|ˈnɪ ə r

▷ engi|neered ˈnɪəd AmE ˈnɪ ə rd

▷ engi|neering ˈnɪər ɪŋ AmE ˈnɪr ɪŋ

▷ engi|neers ˈnɪəz AmE \ ˈnɪ ə rz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.