NUT


Meaning of NUT in English

nut BrE AmE nʌt

▷ nuts nʌts

▷ nutted ˈnʌt ɪd -əd AmE ˈnʌt̬ əd

▷ nutting ˈnʌt ɪŋ AmE ˈnʌt̬ ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.