Meaning of ORGANIZATION in English

ORGANIZATION

organization BrE AmE ˌɔːɡ ə n aɪ ˈzeɪʃ ə n -ɪˈ•- AmE \ ˌɔːrɡ ə n‿ə-

▷ organization|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.