Meaning of POLAR in English

POLAR

polar BrE AmE ˈpəʊl ə AmE ˈpoʊl ə r

▶ ˌ polar ˈ bear AmE ˈ•• • BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.