Meaning of PROCEDURE in English

PROCEDURE

procedure BrE AmE prə ʊ ˈsiːdʒ ə -ˈsiːd jə AmE \ prə ˈsiːdʒ ə r

▷ procedure|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.