Meaning of ROLLER in English

ROLLER

roller BrE AmE ˈrəʊl ə ⇨ˈrɒʊl- AmE \ ˈroʊl ə r

▷ roller|s z

▶ ˈ roller ˌ bearing BrE AmE

▶ ˈ roller blind BrE AmE

▶ ˈ roller ˌ coaster BrE AmE

▶ ˈ Roller ˌ Derby, ˌ•• ˈ•• trademark BrE AmE

▶ ˈ roller skate BrE AmE

▶ ˈ roller ˌ towel BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.