CIRCULAR


Meaning of CIRCULAR in English

circular BrE AmE ˈsɜːk jʊl ə -jəl- AmE \ ˈsɝːk jəl ə r

▷ circular|s z

▶ ˌ circular ˈ saw BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.