OPERATOR


Meaning of OPERATOR in English

operator BrE AmE ˈɒp ə reɪt ə AmE \ ˈɑːp ə reɪt̬ ə r

▷ operator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.