PURE


Meaning of PURE in English

pure BrE AmE pjʊə pjɔː AmE pjʊ ə r pjɝː

▷ purer ˈpjʊər ə ˈpjɔːr- AmE ˈpjʊr ə r ˈpjɝː-

▷ purest ˈpjʊər ɪst ˈpjɔːr-, -əst AmE \ ˈpjʊr əst ˈpjɝː-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.