SZECHUAN, SZECHWAN


Meaning of SZECHUAN, SZECHWAN in English

geographical name see: Sichuan

Merriam Webster. Explanatory English dictionary Merriam Webster.      Толковый словарь английского языка Мерриам-Уэбстер.