Meaning of FOWL GRASS in English

FOWL GRASS

noun

see fowl meadow grass

Webster's New International English Dictionary.      Новый международный словарь английского языка Webster.