Англо-русский перевод SEA

SEA

1) море

2) волна

3) волнение

- abyssal sea

- arisen sea

- calm sea

- choppy sea

- confused sea

- following sea

- green sea

- head sea

- heavy sea

- invading sea

- land-locked sea

- long rolling seas

- random sea

- rough sea

- shallow sea

Big English-Russian polytechnic dictionary .      Большой Англо-Русский политехнический словарь.