Meaning of METAL in English

METAL

n. alkali metal

alkaline earth metal

heavy metal

metal fatigue

metal point

rare earth metal

scrap metal

Britannica Concise Encyclopedia.      Краткая энциклопедия Британика.