Meaning of AMOUNT in English

AMOUNT

amount BrE AmE ə ˈmaʊnt

▷ amounted ə ˈmaʊnt ɪd -əd AmE ə ˈmaʊn t̬ əd

▷ amounting ə ˈmaʊnt ɪŋ AmE ə ˈmaʊn t̬ ɪŋ

▷ amounts ə ˈmaʊn t s

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.