Meaning of DIRECTION in English

DIRECTION

direction BrE AmE daɪ ə ˈrek ʃ ə n də-, dɪ- AmE \ də- daɪ-

▷ direction|s z — Preference poll, British English: daɪ- 55%, daɪə- 15%, dɪ- 15%, də- 15%

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.