NIGHT


Meaning of NIGHT in English

night BrE AmE naɪt

▷ nights naɪts

▶ ˈ night ˌ blindness, ˌ• ˈ•• BrE AmE

▶ ˈ night owl BrE AmE

▶ ˈ night school BrE AmE

▶ ˈ night shift BrE AmE

▶ ˈ night soil BrE AmE

▶ ˈ night watch, ˌ• ˈ• BrE AmE

▶ ˌ night ˈ watchman BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.