GREY


Meaning of GREY in English

grey, Grey BrE AmE ɡreɪ

▷ greyed ɡreɪd

▷ greyer ˈɡreɪ ə AmE \ - ə r

▷ greyest ˈɡreɪ ɪst -əst

▷ greying ˈɡreɪ ɪŋ

▷ greys ɡreɪz

▶ ˌ grey ˈ area BrE AmE

▶ ˈ grey ˌ matter BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.