REAR


Meaning of REAR in English

rear BrE AmE rɪə AmE rɪ ə r

▷ reared rɪəd AmE rɪ ə rd

▷ rearing ˈrɪər ɪŋ AmE ˈrɪr ɪŋ

▷ rears rɪəz AmE rɪ ə rz

▶ ˌ rear ˈ admiral ◂ BrE AmE

▶ ˌ rear ˈ end BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.