CONTROL


Meaning of CONTROL in English

control BrE AmE kən ˈtrəʊl § ( ˌ ) kɒn-, ⇨-ˈtrɒʊl AmE -ˈtroʊl

▷ control|led d

▷ control|ling ɪŋ

▷ control|s z

▶ con ˈ trol freak BrE AmE

▶ con ˈ trol group BrE AmE

▶ con ˈ trol room BrE AmE

▶ con ˈ trol ˌ tower BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.