Meaning of FOLD in English

FOLD

fold BrE AmE fəʊld ⇨fɒʊld AmE foʊld

▷ folded ˈfəʊld ɪd ⇨ˈfɒʊld-, -əd AmE ˈfoʊld əd

▷ folding ˈfəʊld ɪŋ ⇨ˈfɒʊld- AmE ˈfoʊld ɪŋ

▷ folds fəʊldz ⇨fɒʊldz AmE foʊldz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.