Meaning of STEER in English

STEER

steer BrE AmE stɪə AmE stɪ ə r

▷ steered stɪəd AmE stɪ ə rd

▷ steering ˈstɪər ɪŋ AmE ˈstɪr ɪŋ

▷ steers stɪəz AmE stɪ ə rz

▶ ˈ steering com ˌ mittee BrE AmE

▶ ˈ steering wheel BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.